Handelsvillkor

Senast uppdaterad: januari 2022

Giltiga försäljnings- och leveransvillkor när du handlar hos SikkertHjem™


1. Allmänna villkor

För alla avtal mellan kunden och SikkertHjem™ (kallas i det följande ”SikkertHjem™”) gäller föreliggande villkor. Köp och användning av SikkertHjem™´s grannsamverkansfunktion i larmsystemet förutsätter att kunden har satt i ett fungerande SIM-kort i larmpanelen och har tillräcklig GSM-täckning i området där larmsystemet installeras.

Eventuella kostnader, avgifter eller liknande till telebolag, försäkringsbolag eller offentlig myndighet är kundens ansvar och omfattas inte av avtalet, och är därmed ovidkommande för SikkertHjem™.

SikkertHjem™ reserverar sig för begränsad upptid, dålig tillgänglighet och prestation som beror på GSM-leverantörens bristfälliga service av den tekniska plattformen.

SikkertHjem™´s SMS-kort kan endast användas inom Sveriges gränser.

Vi reserverar oss för slutsålda varor och försenad leveranstid på utrustning hos våra leverantörer.

Vi reserverar oss även för tryckfel.

 

1.1 Ansvarsbegränsningar

Följande begränsninger av SikkertHjem™´s ansvar gäller SikkertHjem™´s ansvar i förhållande till kunden, härunder både SikkertHjem™´s bristansvar för levererade produkter och tjänster, och SikkertHjem™´s produktansvar. Begränsningarna gäller dock inte om SikkertHjem™´s ansvar till följd av preceptiv lagstiftning, härunder produktansvarslagen och köplagen, inte kan begränsas.


SikkertHjem™ ansvarar inte för bortkoppling och bristfällig anslutning av kundens mobiltjänst.

SikkertHjem™ ansvarar inte för bristfällig radiokommunikation mellan sensorer och centralenhet, såvida det inte kan dokumenteras att den bristfälliga radiokommunikationen är en direkt följd av SikkertHjem™´s bristfälliga handlingar eller försummelser. SikkertHjem™ åtar sig inget ansvar för larmets bristfälliga funktion till följd av utförda ändringar av själva larmet, byggnader och inredning med mera. SikkertHjem™ kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta eller följaktiga förluster, härunder men inte begränsat till förlust av drift, förlust av intäkter eller liknande.

SikkertHjem™ ansvarar vidare inte för skador som kunden kan få ersättning för genom att teckna en försäkring i ett svenskt försäkringsbolag, såvida inte SikkertHjem™´s ansvar uppkommer genom svensk lagstiftning som inte kan frångås.

SikkertHjem™ ansvarar inte för skador eller förlust till följd av missbruk av kundens valda koder, användarnamn och lösen, fjärrkontroller, mobila applikationer med mera.

SikkertHjem™´s ansvar begränsas i övrigt på så sätt att ersättningen aldrig kan överstiga det av SikkertHjem™ från kunden mottagna beloppet för de av SikkertHjem™´s levererade tjänster och/eller produkter i en period på 12 månader innan den eventuellt skadeåsamkande handlingen.

Skador som kunden vill göra SikkertHjem™ ansvarigt för, ska anmälas skriftligt till SikkertHjem™ inom en rimlig tidsperiod.

1.2 Priser
Alla priser är inkl. moms och i svenska kronor. Priserna är dagspriser. Alla avtal ingås på svenska.

Priserna gäller endast vid försäljning till kunder som är bosatta i Sverige.

SikkertHjem™ förbehåller sig rätten att ändra priser och villkor med en förvarning på minst tre månader.

Pris- och villkorsändringar meddelas via mejl till den e-postadress som kunden angett till SikkertHjem™. Denna förvarning gäller dock inte för prisändringar på avgifter satta av hhv. GLS, Post Danmark och NETS (tidigare PBS), varvid sådana prisändringar kan hävdas gentemot kunden direkt från den tidpunkt, när prisändringen från GLS, Postnord hhv. NETS träder i kraft gentemot SikkertHjem™.

1.3 Betaling
Betalning på sikkerthjem.se kan göras med:

- Klarna, Visa och Master Card.

Ingen avgift tas ut vid betalning med debit- eller kreditkort på SikkertHjem.se. Dock utkrävs en avgift vid fakturering.

Vid betalning med debit- eller kreditkort, dras beloppet inte från ditt kort förrän varorna rent fysiskt har skickats från vårt lager. Det kan aldrig dras ett större belopp än det som du har godkänt vid köpet och alla uppgifter rörande transaktionen hanteras via en PCI-godkänd betalningsgateway.

Vid utebliven eller försenad betalning förbehåller sig SikkertHjem™ rätten att ta ut en avgift på 100 kronor per utsänd påminnelse och tar ut förseningsräntor i förhållande till räntelagen. Om skuldbeloppet inte har betalats in efter två utskickade påminnelser samt en inkassovarning, överlåts ärendet utan ytterligare varning till vår advokat för inkassobehandling.

1.4 Orderbekräftelse
Vid genomförd beställning får kunden en orderbekräftelse, som skickas till den e-postadress som kunden har angett. Kunden kan alltid följa sin orderstatus och se tidigare beställningar under sin kundprofil på sikkerthjem.se.

1.5 Leverans
SikkertHjem™ strävar efter att skicka varorna inom 48 timmar efter mottagen beställning. Därmed sker leverans till kundens adress i Sverige inom 2-5 dagar. Angiven leveranstidpunkt är vägledande och kan således komma att ändras. Leverans av varor från SikkertHjem™ anses vara gjord när kunden har fått varan överlämnad till sig.

Leveransen utförs av leverantör. Eventuella fraktkostnader åläggs kunden vid betalning för slutförd beställning. Fraktkostnader anges alltid tydligt innan beställningen görs och godkänns.

Vid den tidpunkt då utrustningen skickas från SikkertHjem™ till kunden, skickar SikkertHjem™ ett mejl till kunden innehållande faktura och uppgifter om paketspårning (track-and-trace), så att kunden kan följa utrustningen online från ivägskickande och tills dess att den levereras till kunden.

1.6 Installation
Kunden ansvarar för att utrustningen installeras korrekt efter förhållandena i den relevanta bostaden. På sikkerthjem.se finns en vägledning för installation samt utförliga guider.
Kunden bär själv ansvaret om en ändring av förhållandena i den relevanta bostaden påverkar installationens/utrustningens funktion.

 

1.7 Reklamationsrätt

Det ges tre års reklamationsrätt på utrustning som köpts hos SikkertHjem™.

Kunden kan reklamera utrustningen gällande fel eller brister som redan fanns då utrustningen köptes. Kunden ska reklamera detta inom rimlig tid efter det att kunden har upptäckt bristen. Reklamation som inkommer inom två månader efter det att bristen har upptäckts, anses alltid ha gjorts inom rimlig tid.

Reklamation ska alltid göras inom tre år efter det att varan har överlämnats till kunden. Om det mot förväntan skulle visa sig finnas brister hos utrustningen under reklamationsperioden, repareras detta kostnadsfritt på vår eller tillverkarens verkstad eller byts ut mot ny utrustning. SikkertHjem™ är endast skyldigt att reparera eller byta ut utrustningen inom en rimlig tidsfrist, och kan inte åläggas ett mer långtgående ansvar än detta.

Skada på utrustning som orsakats av användningsfel, hanteringsfel, modifikationer, felaktig installation utförd av kunden eller missbruk från kundens sida, omfattas inte av reklamationsrätten. Härunder faller även ändringar av tillförd strömstyrka till varje relevant komponent.

1.8 Utnyttjande av reklamationsrätten

Det rekommenderas att kunden lämnar in en beskrivning som beskriver utrustningens fel eller brister i samband med reklamationen. Underlåtelse att göra detta kan betyda att tiden för åtgärdsprocessen förlängs pga. längre felsökning.

I händelse av reklamation ska utrustningen skickas till SikkertHjem, Bygmarken 4A, 3650 Ølstykke, Danmark. Det går inte att överlämna utrustningen personligen till adressen.

Om du utnyttjar sin 14 dagars returrätt, betalar du själv returfrakten till oss.


1.9 Avbokningar
Om kunden vill avboka eller annullera en gjord beställning, ska det göras genom att orderbekräftelsen som kunden har fått per mejl, returneras till support@sikkerthjem.dk med texten ”Avbeställning” på ämnesraden. Avbeställning ska göras så snabbt som möjligt och senast före kl. 14:00 dagen efter det att beställningen gjorts. Om utrustningen redan har skickats från SikkertHjem™, behöver kunden endast avvisa mottagandet av paketet.

Kunden har 14 dagars full returrätt hos SikkertHjem™ som gäller från leveransdatumet.

Om köpet ångras ska utrustningen skickas tillbaka senast inom 14 dagar efter mottagandet.

Utrustningen ska returneras i samma skick och antal som vid överlämnandet. Om utrustningen inte returneras i samma skick, fastställs utrustningens värde godtyckligt av SikkertHjem™ utifrån ett möjligt säljvärde och skillnaden mellan det ursprungliga försäljningsvärdet och det uppskattade försäljningsvärdet kommer att betalas ut till kunden. Kostnader för att returnera utrustningen i samband med ångrat köp åligger kunden. Vi rekommenderar att varan returneras med spårningsnummer hos leverantören.

1.10 Retur genom utövande av ångerrätten
Vid retur finns det två sätt på vilka kunden kan returnera utrustningen:

- Kunden kan avvisa att ta emot utrustningen. I sådant fall ska kunden meddela leverantören att de genast ska returnera utrustningen till SikkertHjem™.

- Kunden kan välja att ta emot utrustningen och att inom tidsfristen på 14 dagar returnera utrustningen till SikkertHjem™. I detta sammanhang ska kunden bifoga en kopia av fakturan på den köpta utrustningen.

Utrustningen ska skickas till SikkertHjem, Bygmarken 4A, 3650 Ølstykke, Danmark, med texten ”Retur”.


2. Särskilda villkor

2.1 Särskilda villkor gällande centralenheten
De tekniska specifikationerna för på/av-enheterna framgår alltid av supportsidorna på sikkerthjem.se. Det är inte tillåtet att ansluta apparater till centralenheten, vars totala effekt överstiger enhetens maximala belastning.

2.2 Särskilda villkor gällande SIM-kort
SIM-kort som köpts hos SikkertHjem™ är så kallade SMS-kort och är därmed begränsade till att enbart kunna skicka och ta emot sms-meddelanden. Det går inte att ringa upp eller ta emot en uppringning via dessa SIM-kort.

SMS-kort som köpts hos SikkertHjem™ får endast användas i ett SikkertHjem™ larmsystem. Användning av SMS-kortet i andra mobiltelefoner, andra larmsystem och varje annan form av enhet som kan kommunicera via ett SIM-kort, är inte tillåten och kommer att betraktas som ett brott mot de gällande bestämmelserna, vilket resulterar i en omedelbar avstängning av SIM-kortet utan föregående varning.

 

3. Support och service

SikkertHjem™ ger kundsupport alla vardagar mellan kl. 9-17.

Via sikkerthjem.se kan du alltid hitta support för installation av all utrustning och användning av larmet samt hitta de vanligaste frågorna och svaren gällande användning av våra larm.

Via onlinesupporten på SikkertHjem.se hittar du som kund svar på vanliga frågor, vägledningar och annat stöd. Det finns på startsidan på sikkerthjem.se under fliken ”Kundtjänst”.

SikkertHjem™ förbehåller sig rätten att skicka mejl med uppgifter om uppdateringar och drifts- och supportinformation till kunden, för att säkerställa att kundens larm fungerar som det ska.

3.1 Reparationer och ändringar av anslutningsform
Kunden bör regelbundet testa utrustningen, så att kunden vet att larmet fungerar som det ska, samt säkerställa batteristatus i diverse sensorer och detektorer. Batteribyte samt kostnader för batterier åligger kunden.

Ändringar av anslutningsform, installation med mera till följd av krav från telefonbolag eller offentliga myndigheter eller kundens försäkringsbolag bekostas av kunden.

Reparationer till följd av t.ex. skadegörelse, inbrottsförsök, brand, åska, blixtnedslag, felspänning på strömförsörjningsnät med mera bekostas av kunden.

I händelse av fel och brister på utrustningen inom reklamationsperioden och då SikkertHjem™ har erkänt ansvaret för felet eller bristen, skickar SikkertHjem™ en adressetikett för retur av den defekta utrustningen. När den defekta utrustningen har tagits emot försöker man reparera och sedan returnera den. Om reparation inte är möjlig, ersätter SikkertHjem™ utrustningen med ny utrustning.