Marts 2021 - SikkertHjem™

 

Gällande forsäljnings- och leveransvillkar när du handler hos SikkertHjem™
 


1. Allmänna bestämmelser

För alla avtal mellan kunden och SikkertHjem™ (kallas i det följande "SikkertHjem™") gäller föreliggande villkor. Köp och användning av SikkertHjem™´s grannsamverkansfunktion i larmsystemet förutsätter att kunden har satt in ett fungerande SIM-kort i larmpanelen och har tillräcklig GSM-täckning i området där larmsystemet installeras.

Eventuella kostnader, avgifter eller liknande till telebolag, försäkringsbolag eller offentlig myndighet är kundens ansvar och omfattas inte av avtalet, och är därmed ovidkommande för SikkertHjem™.

SikkertHjem™ förbehåller sig för begränsad upptid, dålig tillgänglighet och prestation som beror på GSM-leverantörens bristfälliga service av den tekniska plattformen (avser SIM-kortet inne i larm-panelen).  
 
SikkertHjem™´s SMS-kort kan endast användas inom Sveriges gränser. Om ni vill använda detta larm i ett annat land, så förutsätter det att ett annat SIM-kort används. 
 
Vi förbehåller oss för slutsålda varor och försenad leveranstid på utrustning hos våra leverantörer.

Vi förbehåller oss även för tryckfel.
  

1.1 Ansvarsbegränsningar

Följande begräsninger av SikkertHjem™´s ansvar gäller SikkertHjem™´s ansvar i förhällande till kunden, härunder både SikkertHjem™´s bristansvar fo¨r leverade produkter och tjänster och SikkertHjem™´s produktansvar. Begränsningarna ga¨ller dock inte om SikkertHjem™´s ansvar till följd av preceptiv lagstiftning, härunder produktansvarslagen och köplagen, inte kan begränsas. 

SikkertHjem™  ansvarar inte för bortkoppling och bristfällig anslutning av kundens mobiltjänst (avser SIM-kortet inne i larm-panelen).
 
SikkertHjem™ ansvarar inte för bristfällig radiokommunikation mellan sensorer och centralenhet, såvida det inte kan dokumenteras att den bristfälliga radiokommunikationen är en direkt följd av SikkertHjem™´s bristfälliga handlingar eller försummelser. SikkertHjem™ åtar sig inget ansvar för larmets bristfälliga funktion till följd av utförda ändringar av själva larmet, byggnader och inredning med mera.  SikkertHjem™ kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta eller följaktiga förluster, härunder men inte begränsat till förlust av drift, förlust av intäkter eller liknande.

SikkertHjem™ ansvarar vidare inte för skador som kunden kan få ersättning för genom att teckna en försäkring i ett danskt försäkringsbolag, såvida inte SikkertHjem™´s ansvar uppkommer genom dansk   lagstiftning som inte kan frångås.

SikkertHjem™ ansvarar inte för skador eller förlust till följd av missbruk av kundens valda koder, användarnamn och lösen, fjärrkontroller, mobila applikationer med mera.

SikkertHjem™´s ansvar begränsas för övrigt på så sätt att ersättningen aldrig kan överstiga det av SikkertHjem™ från kunden mottagna beloppet för de av SikkertHjem™´s levererade tjänster och/eller produkter i en period på 12 månader innan den eventuellt skadeåsamkande handlingen.

Skador som kunden vill göra SikkertHjem™ ansvarigt för, ska anmälas skriftligt till SikkertHjem™ inom en rimlig tidsperiod.
 

1.2 Priser

Alla priser är inkl. moms och i svenska kronor. Priserna är dagspriser. 

Priserna gäller endast vid försäljning till kunder som är bosatta i Sverige.
 
SikkertHjem™ förbehåller sig rätten att ändra priser och villkor med en förvarning på minst tre månader.

Pris- och villkorsändringar meddelas per e-post till den e-postadress som kunden angett till SikkertHjem™. 
  

1.3 Betalning

Betalning på sikkerthjem.se kan göras med:

- Dankort - eDankort - Mastercard - Eurocard - Maestro - Visa - Visa Electron - JCB - American Express - Faktura (genom ViaBill) - EAN (elektronisk fakturering till myndigheter)

Ingen avgift tas ut vid betalning med debit- eller kreditkort på SikkertHjem.se. Dock utkrävs en avgift vid fakturering.

Vid betalning med debit- eller kreditkort, dras beloppet inte från ditt kort förrän varorna rent fysiskt har skickats från vårt lager. Det kan aldrig dras ett större belopp än det som du har godkänt vid köpet och alla uppgifter rörande transaktionen behandlas av PCI-godkänd betalningsgateway.

Vid utebliven eller försenad betalning förbehåller sig SikkertHjem™ rätten att ta ut en avgift på 100 kr. per utsänd påminnelse och tar ut förseningsräntor i förhållande till räntelagen. Om skuldbeloppet inte har betalats in efter två utskickade påminnelser samt en inkassovarning, överlåts ärendet utan ytterligare varning till vår advokat för inkassobehandling.

1.4 Orderbekräftelse

Vid genomförd beställning får kunden en orderbekräftelse, som skickas till den e-postadress som kunden har angett. Kunden kan alltid följa sin orderstatus samt tidigare beställningar på sikkerthjem.se under sin kundprofil.

1.5 Leverans

SikkertHjem™ strävar efter att skicka varorna inom 48 timmar efter mottagen beställning. Därmed sker leverans till kundens adress i Sverige inom 2-5 dagar. Angiven leveranstidpunkt är vägledande och kan således komma att ändras. Leverans av varor från SikkertHjem™ anses vara gjord när kunden har fått varan överlämnat till sig.

Eventuella fraktkostnader åläggs kunden vid betalning för slutförd beställning. Fraktkostnader anges alltid tydligt innan beställningen görs och godkänns.

Vid den tidpunkt då utrustningen skickas från SikkertHjem™ till kunden, skickar SikkertHjem™ ett e-postmeddelande till kunden innehållande faktura och uppgifter om "track-and-trace", så att kunden kan följa utrustningen online från ivägskickande och tills dess att den levereras till kunden.
 
 
1.6 Installation

Kunden ansvarar för att utrustningen installeras korrekt efter förhållandena i den relevanta bostaden. På sikkerthjem.se finns en vägledning för installation samt utförliga guider.

Kunden bär själv ansvaret om en ändring av förhållandena i den relevanta bostaden påverkar installationens/utrustningens funktion.

1.7 Reklamationsrätt

Det ges tre års reklamationsrätt på utrustning som köpts hos SikkertHjem™.

Kunden kan reklamera utrustningen gällande fel eller brister som redan fanns då utrustningen köptes. Kunden ska reklamera detta inom rimlig tid efter det att Kunden har upptäckt bristen. Reklamation som inkommer inom två månader efter det att bristen har upptäckts, anses alltid ha gjorts inom rimlig tid.
 
Reklamation ska alltid göras senast två år efter det att varan har överlämnats till Kunden. Om det mot förväntan skulle visa sig finnas brister hos utrustningen under reklamationsperioden, repareras detta kostnadsfritt på vår eller tillverkarens verkstad eller byts ut mot ny utrustning. SikkertHjem™ är endast skyldigt att reparera eller byta ut utrustningen inom en rimlig tidsfrist, och kan inte åläggas ett mer långtgående ansvar än detta.

Skada på utrustning som orsakats av användningsfel, hanteringsfel, modifikationer, felaktig installation utförd av kunden eller missbruk från kundens sida, omfattas inte av reklamationsrätten. Härunder faller även ändringar av tillförd strömstyrka till varje relevant komponent.

1.8 Utnyttjande av reklamationsrätten

Det rekommenderas att kunden lämnar in en beskrivning som beskriver utrustningens fel eller brister i samband med reklamationen. Underlåtelse att göra detta kan betyda att tiden för åtgärdsprocessen förlängs pga. längre felsökning.

I händelse av reklamation ska utrustningen skickas till SikkertHjem, Industrivej 21. Opgang B. Lok. 47-48. 4000 Roskilde, Danmark. Det går inte att överlämna utrustningen personligen till adressen.

Om kunden utnyttjar sin 14 dagars returrätt, betalar Kunden själv returfrakten till SIKKERTHJEM.1.9 Avbokningar

Om kunden vill avboka eller annullera en gjord beställning, ska det göras genom att orderbekräftelsen som kunden har fått per e-postmeddelande, returneras till support@sikkerthjem.dk med texten "Avbeställning" insatt i ämnesfältet. Avbeställning ska göras så snabbt som möjligt och senast före kl. 14:00 dagen efter det att beställningen gjorts. Om utrustningen redan har skickats från SikkertHjem™, behöver kunden endast avvisa mottagandet av paketet.

Kunden har 14 dagars full returrätt hos SikkertHjem™ som gäller från leveransdatumet.

Om köpet ångras ska utrustningen skickas tillbaka senast inom 14 dagar efter mottagandet.

Utrustningen ska returneras i samma skick och antal som vid överlämnandet. Om utrustningen inte returneras i samma skick, fastställs utrustningens värde godtyckligt av SikkertHjem™ utifrån ett möjligt säljvärde och skillnaden mellan det ursprungliga försäljningsvärdet och det uppskattade försäljningsvärdet kommer att betalas ut till kunden. Kostnader för att returnera utrustningen i samband med ångrat köp åligger kunden.

1.10 Retur genom utövande av ångerrätten

Vid retur finns det två sätt på vilka kunden kan returnera utrustningen:

- Kunden kan avvisa att ta emot utrustningen. I sådant fall ska kunden meddela leverantören att de genast ska returnera utrustningen till SikkertHjem™.
 
- Kunden kan välja att ta emot utrustningen och att inom tidsfristen på 14 dagar returnera utrustningen till SikkertHjem™. I detta sammanhang ska kunden bifoga en kopia av fakturan på den köpta utrustningen.

Utrustningen ska returneras till SikkertHjem, Industrivej 21. Opgang B. Lok. 47-48. 4000 Roskilde, Danmark, med texten "Retur".

  
2. Särskilda villkor

2.1 Särskilda villkor gällande centralenheten (larm-enheten).
 
De tekniska specifikationerna för på/av-enheterna framgår alltid på supportsidorna på sikkerthjem.se. Man får inte ansluta apparater till centralenheten som tillsammans överstiger enhetens maximala belastning.
 
2.2 Särskilda villkor gällande SIM-kort

SIM-kort som köpts hos SikkertHjem™ är så kallade SMS-kort och är därmed begränsade till att enbart kunna skicka och ta emot SMS-meddelanden. Det går inte att ringa upp eller ta emot samtal via dessa SIM-kort.

SIM-kort som köpts hos SikkertHjem™ får endast användas i ett SikkertHjem™-larmsystem. Användning av SIM-kortet i andra mobiltelefoner, andra larmsystem och varje annan form av enhet som kan kommunicera via ett SIM-kort, är inte tillåten och kommer att betraktas som ett brott mot de gällande bestämmelserna, vilket resulterar i en omedelbar avstängning av SIM-kortet utan föregående varning.

3. Support och service

SikkertHjem™ ger kundsupport alla vardagar mellan kl. 10:00-18:00.
 
Via sikkerthjem.se  kan du alltid hitta support för installation av all utrustning och användning av larmet samt hitta de vanligaste frågorna och svaren gällande användning av våra larm.

SikkertHjem™ förbehåller sig rätten att skicka e-postmeddelanden med uppgifter om uppdateringar och drifts- och supportuppgifter till Kunden, så att Kundens larm fungerar som tänkt.

3.1 Reparationer och ändringar av anslutningsform

Kunden bör regelbundet testa utrustningen, så att kunden vet att larmet fungerar som tänkt, samt säkerställa batteristatus i diverse sensorer och detektorer. Batteribyte samt kostnader för batterier åligger kunden.

Ändringar av anslutningsform, installation med mera till följd av krav från telefonbolag eller offentliga myndigheter eller kundens försäkringsbolag bekostas av kunden.

Reparationer till följd av t.ex. överfall, inbrottsförsök, brand, åska, blixtnedslag, felspänning på strömförsörjningsnät med mera bekostas av Kunden.

I händelse av fel och brister på utrustningen inom reklamationsperioden och då SikkertHjem™ har erkänt ansvaret för felet eller bristen, skickar SikkertHjem™ en adressetikett för retur av den defekta utrustningen. När den defekta utrustningen har tagits emot, försöker man reparera den för retur. Om reparation av utrustningen inte är möjlig, ersätter SikkertHjem™ den med ny utrustning.

SEKRETESSPOLICY

1.0 Läs om hur vi hanterar uppgifter om dig

SikkertHjem tar din sekretess på allvar och strävar efter att skydda den. I nedanstående sekretesspolicy kan du läsa hur vi hanterar dina uppgifter i samband med användning av vår webbplats.

1.1 Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in uppgifter från dig när du registrerar dig på vår hemsida, när du gör en beställning eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Vid beställning eller registrering på vår webbplats, uppmanas du eventuellt att ange ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och kreditkortsuppgifter. Du kan dock besöka vår hemsida helt anonymt och du behöver bara ange uppgifter om dig själv ifall du gör en beställning, vill anmäla dig till någon av våra tjänster eller om du vill ha manuell hjälp på våra supportsidor. Personuppgifterna registreras hos SikkertHjem och sparas i fem år, varefter de raderas.

1.2 Vad använder vi dina uppgifter till?

Samtliga uppgifter som vi samlar in från dig kan komma att användas på något av följande sätt:

- Att förbättra vår kundservice. Dina uppgifter hjälper oss att reagera effektivare på dina förfrågningar till kundtjänst och support.

- Att behandla transaktioner. Dina uppgifter, vare sig de är konfidentiella eller inte, kommer inte att säljas, utväxlas, överföras eller vidarebefordras till andra företag och/eller privatpersoner av någon som helst anledning utan ditt samtycke, bortsett från det uttryckliga syftet att leverera den köpta varan eller tjänsten.

- Du kan ta emot periodiska e-postmeddelanden. Den e-postadress du anger för orderbehandling, kommer endast att användas för att skicka information till dig och uppdateringar gällande din beställning.

Obs: Om du vid någon tidpunkt vill avanmäla dig från att ta emot fler e-postmeddelanden, kan du alltid avanmäla dig från denna tjänst med hjälp av funktionen "avanmäl nyhetsbrev" längst ner i varje e-postmeddelande. Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande till oss i vilket du meddelar att du inte längre vill få e-postmeddelanden från oss, på adressen support@sikkerthjem.dk .

1.3 Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har implementerat en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten kring dina personliga uppgifter när du gör en beställning eller på annat sätt matar in eller hämtar redan sparade personliga uppgifter.

Vi använder en säker server. Alla angivna känsliga betalkortsuppgifter överförs via Secure Socket Layer-teknik (SSL) och krypteras i vår betalgateway-leverantörs databas, som endast är tillgänglig för behörig personal med särskilda åtkomsträttigheter.

Efter en transaktion lagras inte dina privata uppgifter (betalkortsdetaljer) på våra servrar. SikkertHjem kommer inte vid någon som helst tidpunkt under processen ha tillgång till dessa privata uppgifter.

1.4 Lämnar vi ut uppgifter till externa parter?

Vi säljer, byter eller på annat sätt överför aldrig dina personliga identifierbara uppgifter till tredje part. Detta omfattar dock inte betrodda tredje parter som hjälper oss med att driva vår webbplats, genomföra transaktioner på webbplatsen eller på annat sätt betjänar dig i förhållande till tjänster du anmält dig till på webbplatsen, under förutsättning att dessa parter går med på att hålla dina uppgifter konfidentiella.

Dataansvarig för SikkertHjem.se är SikkertHjem™, Danmark.
 
Kunduppgifter lagras inte krypterade och kunduppgifter överförs inte krypterade.

Som registrerad hos SikkertHjem.se har du alltid rätt att göra invändningar mot registreringen. Du har även rätt att få veta vilka uppgifter som är registrerade om dig. Dessa rättigheter har du i enlighet med personuppgiftslagen, och förfrågningar i samband med detta skickas till SikkertHjem via e-postadress: support@sikkerthjem.se .

1.5 Länkar till tredje part

Emellanåt kan vi, efter eget godtycke, inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på vår webbplats. Webbplatser som tillhör tredje part omfattas av egna sekretesspolicys. Därför ansvarar vi inte för innehållet och aktiviteterna på sådana länkade hemsidor. Inte desto mindre vill vi skydda integriteten hos vår webbplats och tar gärna emot feedback om dessa webbplatser.

1.6 Sekretesspolicyn gäller endast online

Denna online-sekretesspolicy gäller endast för uppgifter som samlats in via vår webbplats och omfattar inte uppgifter som samlats in off-line.

1.7 Villkor och bestämmelser

Läs även våra "Avtalsvillkor" angående användning, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar för användningen av vår hemsida www.sikkerthjem.se.

Genom att använda vår hemsida godkänner du automatiskt vår aktuella sekretesspolicy.

1.8 Ändringar av vår sekretesspolicy

Om vi bestämmer oss för att förändra vår sekretesspolicy, kommer vi att offentliggöra dessa ändringar på vår webbplats.

1.9 Så här kontaktar du oss

Om du har några frågor om vår sekretesspolicy, kan du kontakta oss via nedanstående uppgifter.

SikkertHjem, Industrivej 21 opg. B, Lok 48, 4000 Roskilde - Danmark

support@sikkerthjem.dk
Tel. +45 - 36 96 95 00   Tel. i Sverige:  040 - 645 62 10.
  
 
COOKIES

Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess leverantör överför till din dators hårddisk, genom din webbläsare (om du har tillåtit detta). Dessa Cookies ger webbplatser och tjänstefunktioner möjlighet att känna igen din webbläsare samt att samla in och komma ihåg vissa uppgifter om din användning av webbplatsen/tjänsten.
   
Vi använder Cookies för att kunna komma ihåg och expediera de varor du har lagt i din kundvagn, samt för att samla in data om trafik på webbplatsen, så att vi konstant kan förbättra användarfunktionen på vår webbplats och tjänster. I samband med detta anlitar vi tjänster från tredje part för att kunna analysera dessa data. Dessa tjänster från tredje part har inte tillåtelse att använda de insamlade uppgifterna å våra vägnar, med undantag för att hjälpa oss att analysera våra besökares beteende och förbättra vår webbplats framöver.